• Suomi
  • English

Sydän- ja verisuonitautien riskiarviointi kaikille kansalaisille

Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisin kuolinsyy maailmassa. Suomessa yli kolmannes kuolemista johtuu sydän- ja verisuonitaudeista. Nyt tavoitteena on saada terveysdatan perusteella arvio jokaisen sairastumisriskistä Suomessa ennen lääkärillä käyntiä.

 

Andrea Ganna, Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) ryhmän vetäjän ja Harvardin lääketieteellisen koulun opettaja, haluaa perustaa maanlaajuisen yksilöllisen riskiarvioinnin, joka olisi perustana, joilla voisi suunnitella julkisen terveydenhallinnon toimenpiteitä. Arviointi perustuu kansalaisten terveys, väestö- ja geenitietoon. Arviointi, joka hyödyntää teköälyä, parantaa ehkäisevien hoitojen kohdentamista nykyistä halvemmalla kustannustasolla.

“Pohjoismailla ja erityisesti Suomella on tähän ainutlaatuinen mahdollisuus ja miljöö, sillä nämä maat ovat keränneet terveys- ja väestödataa vuosia. Mutta tapa, jolla dataa on aiemmin kerätty, on jossain määrin vanhentunut.  Datasta on katsottu vain tiettyjä riippuvuussuhteita ja yhteyksiä. Kuitenkin uudet menetelmät, kuten tekoäly, ovat tulossa ja antavat mahdollisuuden suurempaan ja kunnianhimoisempaan visioon.”

Andrea Ganna ja hänen tutkimusryhmänsä kehittävät tekoälyyn (AI) perustuvia lähestymistapoja yksittäisen ihmisen terveyshistorian mallintamiseksi.

“Jokaisella henkilöllä on tietynlainen terveys- ja lääkintähistoria. Haluamme tietää, onko muilla  samantyyppisiä seurantatietoja. Heitä voi olla tuhansia. Me hyödynnämme näiden ihmisten terveystietoja ja selvitämme, mitä heille tapahtui. Näin autamme alentamaan sairastumisriskiä. Voimme käyttää kaikkea tätä dataa aiempaa paljon kokonaisvaltaisemmalla tavalla auttaaksemme julkista terveyshallintoa ja antaaksemme potilaille ja lääkäreille enemmän tietoa päätöksenteon tueksi.”

 

Riskiarvointi ennen lääkärikäyntiä

 

Andrea Ganna on kiinnostunut epidemiologiasta, genetiikasta ja tilastotieteestä. Hän on keskittynyt hyödyntämään suuria epidemiologisia aineistoja tunnistaakseen yhteiskunnallis-väestötieteellisiä, metabolisia ja geneettisiä tunnusmerkkejä, jotka ovat yleisten ja monimutkaisten tautien taustalla. Bostonissa ollessaan hän työskenteli laajojen eksomi- ja genomisekvenssidata-aineistojen parissa.

Gannan mukaan sydän- ja verisuonitaudit sopivat täydellisesti tekoälyn tekemiin analyyseihin, koska näiden tautien hoito on ennaltaehkäisevää.

“Tarkka korkean riskin yksilöiden tunnistaminen on yksi kulmakiviä kardiometabolisten sairauksien ennaltaehkäisyssä”, hän sanoo.

”Kuitenkin tällä hetkellä kardiometabolisten sairauksien riskitekijöiden arviointi edellyttää potilailta käyntiä lääkärillä lipidimittauksessa.”

Lipidi on yleisnimitys kaikille veressä kiertäville rasvoille ja rasvan kaltaisille aineille. Keho varastoi ravinnosta saatua rasvaa tulevaan käyttöön. Runsasrasvainen ruokavalio saa rasvan kiinnittymään valtimoiden seinämiin, mistä aiheutuu sydän- ja verisuonitauteja sekä valtimotauteja. Lipidimittauksessa saadaan selville, millaisia rasvoja testattavalla on elimistössään. Lipidimittaus on tehokas, mutta ongelma on, että osa väestöstä ei tiedä kuuluvansa riskiryhmään.

Ganna haluaa mullistaa sairausten ennaltaehkäisyn tarjoamalla riskiarvioinnin potilaalle ennen kuin hän menee lääkärin vastaanotolle.

“Jotkut eivät yksinkertaisesti mene lääkärille ja paljon ihmisiä puuttuu. Mutta koska kaikki lääkitykseen ja diagnooseihin liittyvä data on jo kerätty, voimme tunnistaa korkean riskin potilaat ennen kuin he menevät lääkärille. Voimme tehdä sydän- ja verisuonitautien riskikartan koko maasta mukaanlukien kaikki yksittäiset henkilöt.”

Riskilaskelma tehdään mallintamalla  sairauksien ja lääkitysten pitkittäisseurannasta saatua dataa yhdessä geeni-, perhe- ja väestödatan kanssa.

“Yritämme ymmärtää, kuinka genetiikka vuorovaikuttaa sellaisen datan kanssa, joka saadaan lääkityksistä, diagnooseista, väestöstä ja perheestä. Tämä voi antaa ennennäkemättömän kokonaisvaltaisen näkökulman yksilön terveydentilaan.”

Ganna antaa esimerkin.

“Kun katkaiset jalkasi, menet lääkärille. Kuitenkin tänä päivänä lääkäri katsoo vain jalkaasi, vaikka samalla käynnillä voisit saada hyötyä myös muusta tiedosta. Me voimme informoida lääkäriä muista riskeistä, joita potilaalla on perustuen kerättyyn dataan. Voimme laskea ennalta potilaan muut riskit, kuten esimerkiksi, jos hänellä on korkea riski sydän- ja verisuonisairauksiin. Siten, samalla käynnillä, lääkäri voi myös antaa neuvoja tai ohjata potilaan asiantuntijalle.”

 

Genetiikka on hyödyllistä

 

Suomalaisia koululaisia.  Ehkä kaikkein tärkein väestöryhmä on nuoret, jotka eivät käy usein lääkärillä. Genetiikka on erityisen arvokasta, koska genetiikan avulla voidaan tavoittaa riskit varhaisemmalla iällä kuin muilla riskifaktoreilla. FinnGen-tutkimus hyödyntää näytteitä, joita on kerätty biopankkeihin koko maasta. Tutkimus perustuu yhdistämällä genomitietoa digitaaliseen terveysdataan, joka saadaan kansallisista terveydenhuollon rekistereistä.

Ganna päätti tulla Suomeen laajan geeniprojektin, FinnGenin takia.

Elokuussa 2017 alkaneessa projektissa taltioidaan puolen miljoonan suomalaisen genomit. Hankkeessa hyödynnetään kaikkien suomalaisten biopankkien keräämiä näytteitä. Perimästä saatava data yhdistetään kansallisissa terveydenhuollon rekistereissä olevaan tietoon. FinnGen on yksi ensimmäisiä näin laajassa mittakaavassa tehtyjä erittäin yksilöllistettyjä lääketieteen projekteja. Julkisten ja yksityisten organisaatioiden yhteistyö on poikkeuksellista.

Suomessa on sopiva lainsäädäntö, joka antaa pääsyn maanlaajuiseen populaatiodataan. Minulle tämä on ainutlaatuinen kattaus.”

Ganna ja hänen tutkimusryhmänsä integroivat rekistereissä olevan tiedon ja biopankkeihin tallennetun laajan tutkimustiedon auttaakseen tunnistamaan yksilöryhmiä, jotka voisivat eniten hyötyä olemassaolevista farmakologisista toimenpiteistä.

“Ehkä tärkein ryhmä on nuoret yksilöt jotka eivät käy lääkärissä kovinkaan usein. Nykyiset riskitekijät eivät toimi hyvin tässä ryhmässä. Genetiikka on erityisesti arvokasta, koska sen avulla voidaan löytää sairastumisen riskitekijät aikaisemmalla iällä verrattuna muihin riskitekijöihin. Ensimmäinen askel on ymmärtää, miten ihmiset hahmottavat tämän tiedon. Meidän täytyy varmistaa että lääkärit käyttävät dataa oikealla tavoin ja mitä sillä voidaan tehdä.”

 

Syvä- ja koneoppiminen

 

Terveydentilan seurantatiedot mahdollistavat niiden yksilöiden tunnistamisen, joilla on korkea riski sairastua sydän-ja verisuonisairauksiin, mutta vain jos käytettävissä oleva tieto on maanlaajuista.

Gannan tavoitteena on integroida kansalliset ja alueelliset rekisterit syvä- ja koneoppimiseen.

“Perinteisillä menetelmillä on etunsa, sillä ne ovat suhteellisen yksinkertaisia ja helppoja tulkita, mutta ne eivät skaalaudu. Viimeisten 20 vuoden aikana yli 500 miljoonaa lääketieteellistä diagnoosia on tehty suomalaisista. Puhumme valtavista datajoukoista. Joka vuosi tehdään miljoonia uusia lääkemääräyksiä ja diagnooseja. Tämän skaalaamiseksi ja hyödyntämiseksi tarvitaan syväoppimisen menetelmiä.

Keinotekoiset neuroverkot ovat tehokkaita koneoppimisen algoritmeja, joita voidaan hyödyntää hahmontunnistamisessa. Takaisinkytkeytävät neuroverkot (recurrent neural network) voivat hyödyntää niiden sisäistä muistia syötejonojen käsittelyssä. Tämä tekee niiistä soveltuvia sellaisiin tehtäviin, kuten segmentoitumattomaan tunnistamiseen. Ganna haluaa laajentaa nämä neuroverkot käyttämäänsä dataan.

”Voidaan ajatella, että terveydentilaa kuvaavien tapahtumien muutosjono, jota yritämme mallintaa, on ”tekstiä”, jossa jokainen sana on erilainen koko elämän aikana ollut tauti, lääkitys, väestötieteellinen tapahtuma jne. Nämä ovat luonnollisesti sovitettu mallintamaan muutosta kuvaavaa tapahtumaketjua, esimerkiksi niitä käytetään ennustamaan seuraavaa todennäköisintä sanaa tekstiviestissä.”

Syväoppimisen menetelmät edellyttävät suurta supertietokoneinfrastruktuuria.

CSC on luonut turvallisen ympäristön laskentaan. Ilman turvallista superlaskennan ympäristöä, emme voisi toteuttaa tätä projektia. Onnistuaksemme me tarvitsemme yhtäältä tutkimusta ja kehitystyötä ja toisaalta tehokasta laskentaympäristöä.”

 

Henkilökohtainen data on suojeltu

 

Potilasdata on tärkeää tutkimukselle, mutta henkilökohtainen data on myös suojeltua. Esimerkiksi Suomen molekyylilääketieteen instituutissa kehitetty VEIL.AI anonymisoi potilasdatan perinteisiä menetelmiä tehokkaammin, nopeammin ja informaatiota paremmin säilyttäen. Tarvittaessa sovelluksen avulla voidaan tuottaa myös synteettistä, täysin anonyymia eli siis yksittäisestä henkilöstä erillään olevaa tilastollista dataa.

“Meillä on tarve taata yksilöiden yksityisyys, mutta samalla meidän täytyy integroida paljon henkilökohtaista dataa, jotta voisimme todella hyötyä tekoälystä ja syväoppimisen lähestymistavoista ja jotta voisimme kohdentaa tulokset parempiin julkisen terveydenhuollon toimenpiteisiin.  Luomalla synteettisiä terveystiedon historioita autetaan kunnioittamaan yksityisyyttä, mutta samaan aikaan pystytään yhdistämään paljon persoonakohtaista tietoa ei pelkästään Suomessa vaan Pohjoismaiden välillä.”

“Toivon, että rutiininomaisesta terveydenhuollossa kerätty persoonakohtainen data voi auttaa ja hyödyntää kaikkia.  Toivon, että tämä tieto voi auttaa lääkäreitä tekemään parempia päätöksiä ja myös motivoimaan potilaita elämäntapamuutoksiin. Siten kaikki auttavat kaikkia.”

 

Ari Turunen

Lue artikkeli PDF-muodossa

 

FIMM

Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) on kansainvälinen tutkimuslaitos, jonka toiminta keskittyy sairauksien molekyylitason mekanismien selvittämiseen genetiikan ja lääketieteellisen systeemibiologian menetelmin. Tavoitteena on tutkimustiedon siirtäminen terveydenhuollon käyttöön mm. henkilökohtaista lääketiedettä edistämällä.

www.fimm.fi

 

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy on valtion omistama, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. CSC ylläpitää ja kehittää valtion omistamaa keskitettyä tietotekniikkainfrastruktuuria.
http://www.csc.fi
https://research.csc.fi/cloud-computing

ELIXIR

ELIXIR rakentaa infrastruktuurin bioalan tutkimuksen tueksi. Se yhdistää 21 Euroopan maan ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion EMBL:n johtavat organisaatiot yhteiseksi biologisen informaation infrastruktuuriksi. Sen Suomen keskus on CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.
http://www.elixir-finland.org
http://www.elixir-europe.org